• ගොළු සාක්ෂිකරුවා - Golu Sakshikaruwa

ගොළු සාක්ෂිකරුවා - Golu Sakshikaruwa

  • Price Rs.495 Rs.550

Agatha Christie විසින් රචිත Dumb Witness කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha