• සුර අසුර යාමය - Sura Asura Yamaya

සුර අසුර යාමය - Sura Asura Yamaya

  • Price Rs.440 Rs.550

අම්මා කෙනෙක් නැති  ගෙදරක දැනෙන පාළුව, තනිකම, කාන්සිය  දරුවෙකුට දරාගනු  අමාරුය. තාත්තාට ගෙදර යම් නිශ්චිත තැනක් තිබුණ ද අම්මා කෙනෙකුට ගෙදරක නිශ්චිත තැනක් නැත. ඇය හැම තැනම හැම විටම එකවර රැදී සිටී. ගෙදරක මහා පොදු සාධකය අම්මාය. පවුලක් එකම බැදුමින් රැහැන් ගත කර එක මිටට රදවාගන්නී අම්මාය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha