• මන්දාකිණි - Mandakini

මන්දාකිණි - Mandakini

  • Price Rs.495 Rs.550

සිහිනයන් රාශියක් 

ඇතත් නින්දේ දුටුව 

දිනන්නට ලෝකයක් 

දිනක් එනතුරු හනික 

දෑස් හැර කාලයක් 

බලා උන්නේ තනිව 

පෙන්වමින් පෙරගමන් 

දිනක් ඇවිදින් හනික... 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha