• ජ්‍යෝතිෂය විවාහය හා කර්ම බලය - Jothishaya Vivahaya ha Karma Balaya

ජ්‍යෝතිෂය විවාහය හා කර්ම බලය - Jothishaya Vivahaya ha Karma Balaya

  • Price Rs.320 Rs.400

පූර්ව ආත්ම ගත කුසල  අකුසලකර්ම බලවේගයන්  පල  දෙන  ආකාරය  කේන්ද්‍රගත ග්‍රහයන් මාර්ගයෙන් සංකේතවත් වුව ද, දෛවෝපගත සියල්ල ග්‍රහයින් වෙත පැවරිය හැකි නොවේ. විවාහක වුව ද, පැන නඟින ගැටලු කේන්ද්‍රගත පසුබිමට අමතරව ජීවන පරිසරය ආශ්‍රිතව ගොඩනැඟුණ අභියෝගයන් ද වේ. මේවායින් බොහෝමයක් අපගේ පෞරුෂය තුළ සංවර්ධනය වූ කායික මානසික ශක්ති ප්‍රවාහයන් මනා ලෙස හැසිරවීමෙන් විසඳාගත හැකි ඒවාය. ඒ සඳහා අප තුළ සෘජු අධිෂ්ඨානශීලී චිත්ත බලයක් තිබිය යුතුය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha