• දෙමාපිය දූදරු සබඳතා - Demapiya Dudaru Sabandatha

දෙමාපිය දූදරු සබඳතා - Demapiya Dudaru Sabandatha

  • Price Rs.224 Rs.280

කතෘගේ  යුග දිවියට පිවිසෙන්න පවතින්න යන කෘතියේ  දිගුවක් ලෙස  මෙම කෘතිය හැඳින්විය  හැකිය. මෙම පොත දෙමාපියන්ට හා අළුත විවාහ වූ දරුවන්ට නව දැක්මක් සඳහා උපකාරී වනු ඇත. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha