• මගේ ජනරාල් - Mage General

මගේ ජනරාල් - Mage General

  • Price Rs.510 Rs.600

උතුම් මිනිස් ගුණයෙන්  පිරීගිය හදවතක් ඇති  මහලු මිනිසෙක් මෙලොවින් සමුගන්නට පෙර, සිය මුණුපුරාගේ හදවත තුළ ද එම දයා කරුණා ගුණ පැළවෙන්නට ඇවැසි පසුබිම ගොඩනගන්නට දරන අනුවේදනීය උත්සාහයක් ගැන මෙහි කියැවෙයි. 

නව යොවුන් වියේ දරුවන් උදෙසා ලියා තිබුණ ද, යහපත් අනාගතයක සුබ සිහින දකින වැඩිහිටියන් විසින් ද පරිහරණය විය යතු ම පොතකි. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha