• මේ මනරම් උද්‍යානයට ඇතුල් වන්න - Me Manaram Udyanayata Ethul Wanna

මේ මනරම් උද්‍යානයට ඇතුල් වන්න - Me Manaram Udyanayata Ethul Wanna

  • Price Rs.464 Rs.580

ඇතුළාන්තය දෙස බලමින් මනස  ගැන  මෙනෙහි  කරන විට ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂ  කර ගන්නේ මනස තුළ මනස නැති බවය. බාහිරය දෙසට යොමු වී රූපය ගැන මෙනෙහි කරමින් ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ රූපය තුළ රූපය නැති බවය. ද්‍රව්‍යයන් දෙස දුරස්ථව බලමින් මෙනෙහි කරන ඔබ පදාර්ථ තුළ පදාර්ථය නැති බව පසක් කර ගනියි. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha