• අපට දඬුවම් එපා - Apata Danduwam Epa

අපට දඬුවම් එපා - Apata Danduwam Epa

  • Price Rs.120 Rs.150

ශිෂ්ටසම්පන්න ලේකය විසින් හෙළා දකිනු ලබන හා නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් වශයෙන් ද සලකනු ලබන ළමයින්ට ශාරීරික දඬුවම් දීමෙන් ගුරුවරයෙකු වශයෙන් වැළකී සිටින්නේ කෙසේද? ඒ වෙනුවට ළමයාගේ චර්යාව සැකසීමට හා පන්තියේ විනය පවත්වාගෙන යෑමට යොදාගත හැකි නිර්මාණශීලී විකල්ප ක්‍රියා මොනවාදැයි පාසලේ ප්‍ර්‍රායෝගික අවස්ථා ගෙන හැර පාමින්, විමසා බලන අගනා කෘතියකි, මෙය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha