• මතකය වැඩි දියුණු කිරීමේ උපාය මාර්ග - Mathakaya Wedi Diyunu Kireeme Upaya Marga

මතකය වැඩි දියුණු කිරීමේ උපාය මාර්ග - Mathakaya Wedi Diyunu Kireeme Upaya Marga

  • Price Rs.304 Rs.380

 පරිගණකයටත්  වඩා  වැඩි  ප්‍රමාණයක්  දැනුම  ගබඩා  කරලීමේ  ශක්තිය, මනස සතු බව අපි ඇත්ත වශයෙන්ම දන්නෙමු ද? මෙය තේරුම් ගෙන සිතේ වැඩි ප්‍ර්‍රමාණයක් රඳවා ගැනීමට උත්සාහ ගැනීම වටී. 

ඒ සඳහා සිත කර්මණ්‍ය කළ යුතුය. එමගින් සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන ආකාරය ක්‍රීඩා හා ක්‍රියාකාරකම් මඟින් ඉතා සරල ව ඉදිරිපත් කරයි. ඒවා නිතර අභ්‍යාස කළ විට මතක තබා ගැනීමේ කුසලතාව වැඩි දියුණු වෙයි. 

මේ කතුවරිය සිසුන් හා ගුරුවරුන් සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය තුළින් ලත් අත්දැකීම්, පොත ලීවීමට පාදක කරගෙන ඇත. මෙහි දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම්, සිසුනට ගුරුවරුනට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ට ද සිතේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඉවහල් වනු ඇත. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha