• සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

සතුට බෙදන පොලියානා - Sathuta Bedana Pollyanna

  • Price Rs.360 Rs.450

Eleanor H Porter ගේ Pollyanna Grows Up කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.        

හොඳ සාහිත්‍ය කෘතියක්කින් ජීවිත අරුත් රසයෙන් යුත් වින්දනයක් පාඨකයාට උරුම වේ. එය පාඨකයාගේ ජීවන අත්දැකීම් පුළුල් කිරීමටද හේතු වේ. යොවුන් පාඨකයන්ට අර්ථ සම්පන්න සාහිත්‍ය කෘතියක් ලෙස පොලියානා කතා මාලාව හැඳින්විය හැකිය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha