• බඹරු අත වරද නැත - Bambaru Atha Warda Netha

බඹරු අත වරද නැත - Bambaru Atha Warda Netha

  • Price Rs.540 Rs.600

රොන්සුනු සුවඳට පිටුපා 

බඹරුන් ඈතට යනකොට 

අහක බැලූ මල් අඬන්නේ 

කිමැයි සිතේයා 

බමරු අතේ කිසි විටෙකත් 

වරද නැතේයා 


අහක බැලූ මල් තනිකොට 

ඉගිලී ඈතට යනකොට 

බමරුන්ටත් කඳුළු ඇතැයි 

මතක නැතේයා 

බමරු අතේ කිසි විටෙකත් 

වරද නැතේයා 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha