• රැයෙහි මතුවෙන රූ - Rayehi Mathuwena Ru

රැයෙහි මතුවෙන රූ - Rayehi Mathuwena Ru

  • Price Rs.298 Rs.350

විවාහ වී මධුසමය  ගතකිරීමට යන තරුණ යුවලක්, එහිදී ඔවුනට මුහුණ දීමට සිදුවන අද්භූත සිදුවීම් දාමයක්, රාත්‍රියේ ඔවුන් හමුවට පැමිණෙන රූමත් තරුණිය කවුරුන්ද, තද වර්ෂාව මධ්‍යයේ අහම්බෙන් හමුවූ අමුත්තා කවුද, ඒ "රැයෙහි මතුවෙන රූ" ද?

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha