• රැයෙහි මතුවෙන රූ - Rayehi Mathuwena Ru

රැයෙහි මතුවෙන රූ - Rayehi Mathuwena Ru

  • Price: Rs.297.50 Rs.350.00

විවාහ වී මධුසමය  ගතකිරීමට යන තරුණ යුවලක්, එහිදී ඔවුනට මුහුණ දීමට සිදුවන අද්භූත සිදුවීම් දාමයක්, රාත්‍රියේ ඔවුන් හමුවට පැමිණෙන රූමත් තරුණිය කවුරුන්ද, තද වර්ෂාව මධ්‍යයේ අහම්බෙන් හමුවූ අමුත්තා කවුද, ඒ "රැයෙහි මතුවෙන රූ" ද?

Write a review

Please login or register to review