• නත්තලේ උපත සහ නත්තල් කතා - Naththale Upatha Saha Naththal Katha

නත්තලේ උපත සහ නත්තල් කතා - Naththale Upatha Saha Naththal Katha

  • Price Rs.553 Rs.650

නත්තල් උත්සවය හා  සබැඳි  ඉතිහාසය,  ජනප්‍රවාද,  නත්තල්  සංකේත,  ලොව විවිධ රටවල නත්තල් සිරිත්, මෙන්ම ලොව විශිෂ්ට ලේඛකයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද නත්තල් කතා, නත්තල පිළිබඳ සුරංගනා කතා සහ සත්‍ය සිදුවීම් ද එක්තැන් වූ සාර සංග්‍රහයකි. සෑම වයස් කාණ්ඩයක ම පාඨකයන් හට නත්තල් උත්සවය පිළිබඳව විස්තරාත්මක දැනුමක් ලබා දීමට සමත් වනු ඇත. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha