• කුමාරිහාමි 1 - Kumarihami 1

කුමාරිහාමි 1 - Kumarihami 1

  • Price Rs.405 Rs.450

ඓතිහාසික තොරතුරුත්, වර්තමානයත් සංකලනය කරමින් ප්‍රියංකා අමරතුංග විසින් ලියන ලද "කුමාරිහාමි" රිවිර ඉරිදා ජාතික පුවත්පතේ අතිරේකය සඳහා ලියන ලද නවකතාවයි. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha