• පොල් මට්ටා - Pol Matta

පොල් මට්ටා - Pol Matta

  • Price Rs.405 Rs.450

"මේකාව ඔය ඉවුරේ ගැට ගහනවා... ගැට ගැහුවා කියල මේකට හානියක් වෙන්නෙ නෑ. ටිකක් වෙලා යනකොට මේකා අඬනවා. මේ හිච්චං එකෙක් ඇඬුවයි කියල මොනව වෙනවද? ඔන්න එතකොට මේකාගෙ ලේ පුසුඹට කිඹුල් තඩියා ඇදෙනවා ඉවුර දිගේ. හිච්චං එකාට ළං වෙනකොටම සුදු මහත්තයා කිඹුල් තඩියා ට වෙඩි තියල මරනව. එක කිඹුලෙකුට වෙඩි තියන්ඩ කොල්ල ඇමට දෙනවට සිලිම් දෙකක් උඹට ලැබෙනවා. තේරුණාද?"

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha