• අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

අර්නස්ටෝ චේ ගුවේරා - Ernesto Che Guevara

  • Price Rs.720 Rs.900

අප  තබන  සෑම  පියවරක්ම  අධිරාජ්‍ය  වාදයට එරෙහිව නැගෙන  අරගලයේ ඉදිරියෙන් වැයෙන රණ බෙර හඬයි. මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ ලොකුම සතුරාට විරුද්ධව ඒකමතිකව ගොඩ නැගෙන එකඟතාවට ගෞරව කිරීම සඳහා ගැයෙන යුධ බිමේ ගීතයයි. 

මරණයෙන් අප පරාජය කරනු ලැබුව හොත් එයින් ගිලිහී යන අපගේ රණ අවි මහත් සෙනෙහසින් භාර ගැනීමට තවත් අත් ඉහළට එසවෙනු ඇත. එම ජනතාවන්ද රණ ගී ගයා සතුරු හමුදා යුදට කැඳවා...

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha