• සෙංකොට්ටං - Senkottan

සෙංකොට්ටං - Senkottan

  • Price: Rs.450.00 Rs.500.00

මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල    

විශිෂ්ඨතම නවකතාව - 2012 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන 
විශිෂ්ඨතම නවකතාව -2012 විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන 
විශිෂ්ඨතම නවකතාව -2012 ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන 
2012 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය සදහා නිර්දේශිත

Write a review

Please login or register to review