• නරනිඳු ගැටුම - Naranidu Gatuma

නරනිඳු ගැටුම - Naranidu Gatuma

  • Price: Rs.2,160.00 Rs.2,400.00

George R. R. Martin විසින් රචිත A Clash of Kings කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

Sewwandi Rukmaldeniya - සෙව්වන්දි රුක්මල්දෙනිය

Write a review

Please login or register to review