• සත් වැනි සඳේ රෑ - Sath Wani Sande Re

සත් වැනි සඳේ රෑ - Sath Wani Sande Re

  • Price Rs.704 Rs.880

Victoria Holt විසින් රචිත On the Night of the Seventh Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 


අපි නැවත එක් වී සිටින්නෙමු. දැන් ඔහුට විවෘත ව අභිවන්දනය කරන පළමු වැන්නා මම වන්නෙමි. තවත් නම් ඉතින් රහස් නැත. අප ගේ විවාහය පිළිබඳ කතා පුවත, සිටුවරයා ගේ මරණය, විල්හෙල්මිනා කන්‍යාරාමයක විවේකීව ගත කරන්නට පිටත් වී යාම, අප ගේ පුත්‍රයා සොයා ගනු ලැබීම - මේ සැම අතීතයට එක් වූ පුරා වෘත්තයන් ය. යුද්ධය පිළිබඳ වැදගත් සිදුවීම විසින් ඒ සියල්ල ගිල ගනු ලැබ තිබේ. 

මැකිසිමිලියන් ගෙදර පැමිණ සිටී! ඔහුත් ෆ්‍ර්‍රිට්සිත් එක් කිරීමේ මහා ප්‍රීතිය මම අත්වින්දෙමි. මගේ පුතුට දැන් මවක පමණක් නොවේ, ඔහුට ආදරය කළ හැකි, ගෞරව කළ හැකි පියකු ද සිටී.....

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha