• නිලි වැස්ස - Nili Wessa

නිලි වැස්ස - Nili Wessa

  • Price Rs.425 Rs.500

"මගේ දෙවියන් ඉන්න මේ නිල් පාට අහසෙ. මේ මහ මූදෙ. මේ හුළං අතරෙ." කපිතාන් කීවා. 

මට ඒක හරියට ම තේරුණේ නෑ. තේරුම් ගන්ඩ මං උත්සාහ කළෙත් නෑ. මට දෙවියො බුදුන් තියා කන්ද උඩරටයි, රජ්ජුරුවොයි පවා අමතක වෙලා තිබ්බෙ. 

මුහුදු දිය සළුවෙන් විතරක් වැහුණු මගේ ඇඟ පුරා ඔහුගෙ ඇඟිලි තුඩු ගමන් කරනව දැනුණා. දියෙන් පෙඟුණු ඔහුගෙ සිරුර බදාගෙන මං නිල්පාට අහසයි, නිල්පාට මූදයි එක් වෙන හැටි බලාගෙන හිටිය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha