• ගමනාන්තය - Gamananthaya

ගමනාන්තය - Gamananthaya

  • Price: Rs.1,080.00 Rs.1,350.00

R. K. Narayan විසින් රචිත Waiting for the Mahatma කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

Piyal Panapitiya - පියල් පනාපිටිය

Write a review

Please login or register to review