• වණ්ණදාසි - Wannadasi

වණ්ණදාසි - Wannadasi

  • Price Rs.468 Rs.550

ඒ, ඉතා කටුක ජීවිතයක්  ගෙවා යන්තම් ඔළුව ඔසවා ගැනීමට හැකිවූ මට, මගේ අතීතය ගැන සැඟවීමට හෝ ඒ ගැන ලැජ්ජා වීමට වුවමනා නැති බව ය. එහෙත්, තුවාලයේ වේදනාව දන්නේ එය තිබෙන පුද්ගලයා ය යන ප්‍රකට කියමන මෙහිදී සිහිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමි. ඇඟ විකිණූ ගැහැනියකගේ දියණියක ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ඉහළට ම නැගීම ඔබට රස මවන පුවතක් වූවාට මට එය එසේ නොවේ. 

මේ තුවාලය මගේ ය. එය ඔබේ නොවේ. 

එහෙයින් එහි වේදනාව ගැන ඔබට විස්තර කිරීමේ පලක් ඇතැයි නොසිතමි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha