• මකරාගේ පැය - Makarage Paya

මකරාගේ පැය - Makarage Paya

  • Price Rs.323 Rs.380

විශ්ව විද්‍යාල  මහාචාර්යවරයෙක්....   

ඔහුට හමුවන අභිරහස්  තොරතුරු  අඩංගු සටහනක්. 

එහි ඇති කරුණු සොයා ගමන් කරන ඔහුගේ මිතුරාට හා මුණුපුරාට සිදුවන්නේ කුමක්ද....? 

බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන මායාකාරියක්.... 

බලය ලබා ගැනීමට භූත ආත්ම සොයා රටින් රටට යන ඇයට අවසානයේ මහාචාර්යවරයා හමුවේද....? 

මහාචාර්යවරයාට හා ඔහුගේ මිතුරාට මායාකාරියට එරෙහිවීමට හැකි වෙයි ද....? 

මායාකාරිය බලය ලබාගනීද...

සියල්ල තීරණය වන්නේ "මකරාගේ පැය" තුළ දී ය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha