• ඉක්මන් සල්ලි - Ikman Salli

ඉක්මන් සල්ලි - Ikman Salli

  • Price: Rs.1,080.00 Rs.1,200.00

James Hadley Chase විසින් රචිත Consider Yourself Dead කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

Kumara Siriwardhana - කුමාර සිරිවර්ධන

Write a review

Please login or register to review