• ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

ජිමී සහ පොලියානා - Jimmy Saha Pollyanna

  • Price Rs.344 Rs.430

පොලියානාගේ  ජීවන  වෘතාන්තයේ  තෙවන  භාගය ලෙස මේ කෘතිය  හැඳින්විය හැකිය. යොවුන් වියේ සුන්දරත්වයත් ජීවන යාත්‍රාවෙහි සියුම් සංවේදනාත් නිසි වර්ණවලින් මේ කතාවෙහි නිරූපණය කර ඇති ආකාරය ඉතා මනහරය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha