• ක්ලියෝපැට්රා - Cleopatra

ක්ලියෝපැට්රා - Cleopatra

  • Price: Rs.432.00 Rs.480.00

Henry Rider Haggard විසින් රචිත Cleopatra කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

S. Chandrasiri Dasanayake - එස්. චන්ද්‍රසිරි දසනායක

Write a review

Please login or register to review