• ඉකරස් පුනරාගමනය - Icarus Punaragamanaya

ඉකරස් පුනරාගමනය - Icarus Punaragamanaya

  • Price Rs.270 Rs.300

පටන්  ගැන්මෙහිදී  දෙවඟන  අහසත් -  පොළොවත්  මැවූවාය.  පෘථිවිය වනාහි පාළුව හිස්ව තිබුණාය. හාත්පස ආලෝකය විය. දෙවඟනගේ ආත්මය ඒ මතුයෙහි සැරිසැරුවාය. ඇය අඳුර වේවායි කී සේක. එවිට අඳුර විය. අඳුර යහපත් බව ඕ දුටුවාය. දෙවඟන අවකාශ මතුයෙහි පෘථිවියක් වේවා, ඒ පෘථිවිය පෙර පෘථිවියෙන් වෙන්වේවා යැයි කී සේක. ඒ එසේ විය.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha