• මුලින්ම ඔවුහු මගේ පියා මරා දැමූහ - Mulinma Owuhu Mage Piya Mara Damuha

මුලින්ම ඔවුහු මගේ පියා මරා දැමූහ - Mulinma Owuhu Mage Piya Mara Damuha

  • Price: Rs.448.00 Rs.560.00

Loung  Ung  විසින්  රචිත  First  They Killed My Father කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. 

Wimaladasa Samarasinghe - විමලදාස සමරසිංහ

Write a review

Please login or register to review