• ජීවිතය වෙනස් කරන කතා - Jeewithaya Wenas Karana Katha

ජීවිතය වෙනස් කරන කතා - Jeewithaya Wenas Karana Katha

  • Price Rs.342 Rs.380

ඔබගේ  ජීවිතයට  පිරිසිදු  ඔක්සිජන්  ස්වල්පයක්  මුසුකරන මෙම අපූරු  කතා සහ අදහස් එකතුව විටෙක සිනාවෙන් ද, විටෙක ආදරයෙන් ද, විටෙක බුද්ධියෙන් ද, තවත් විටෙක අසීමිත බලාපොරොත්තුවෙන් ද ඔබේ ජීවිතය පුරවනු ඇත.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha