• ලංකාව පෘතුගීසි යුගය - Lankawa Pruthugeesi Yugaya

ලංකාව පෘතුගීසි යුගය - Lankawa Pruthugeesi Yugaya

  • Price: Rs.833.00 Rs.980.00

Paul E. Peiris විසින් රචිත Ceylon: The Portuguese Era කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 

Abhaya Hewawasam - අභය හේවාවසම්

Write a review

Please login or register to review