• මම නොමළෙමි - Mama Nomalemi

මම නොමළෙමි - Mama Nomalemi

  • Price: Rs.585.00 Rs.650.00

මෙතැන මම කොතැන ඔබ  

සොයමි මේ අහස යට 

ඔබ එන්න ගං තෙරට 

එදා අප හමුවෙච්ච 

ඔබේ කෙහෙ රොදක් ඇත 

මගේ ළඟ තනිවෙච්ච 

Mahesh Rathsara Maddumaarachchi - මහේෂ් රත්සර මද්දුමආරච්චි

Write a review

Please login or register to review