• සිතින් සිතක් රිදෙනා හැටි - Sithin Sithak Ridena Hati

සිතින් සිතක් රිදෙනා හැටි - Sithin Sithak Ridena Hati

  • Price: Rs.544.00 Rs.680.00

මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා  ඇතිවීමට මූලිකව ඉවහල් වන්නේ මිනිස් හැඟීම්ය. මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා බිඳවැටීමට ඉවහල් වන්නේ ද මිනිස් හැඟීම්ය. සිත් රිදෙන්නට මුල් වන්නේ ද මිනිස් හැඟීම්ය. එහෙත් "සිත් රිදීම්" හේතුවෙන් මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා එහෙම පිටින්ම බිඳ නොවැටේ. 

Sarath Wijesooriya - සරත් විජේසූරිය

Write a review

Please login or register to review