• රිදුම් පිරි පිරිමැදුම් - Ridum Piri Pirimadum

රිදුම් පිරි පිරිමැදුම් - Ridum Piri Pirimadum

  • Price: Rs.270.00 Rs.300.00

2020 රජත පුස්තක සම්මානය දිනූ කෘතිය. 

වාරකන් මුහුදු උයනක් වගේ 
ගැඹර තෙක් 
මහා ඝෝෂා නගා 
ඇතුළතින් රැළි බිඳින 
නැව් බඳක, පරළු තෙරපුම 
වැරෙන් දරාගෙන 
ඔරු, පාරු ගාල් වෙන 
මංකඩක් 
හදවතින් පිරිමදින 
ගැහැනු හිත් තියෙනවා 
හැම රෑම 
යහන් මත, තුනට හතරට ඉරෙන 
පහන් පැල ළඟදි 
බිම බලාගෙන 
ඇස් වලින් පත්තිනිට ගිනි තියන 

Write a review

Please login or register to review