• හර්ද සාක්ෂී - Harda Sakshee

හර්ද සාක්ෂී - Harda Sakshee

  • Price: Rs.621.00 Rs.690.00

තමා ගේ ජීවිතය ගැන  මෙතරම් අපූරුව ට තුරුණු පේන කියන්නේ කෙසේදැයි තේමා ට පුදුම සිතුණා ය. තේමා කල්පනාකාරී වූවා ය. ඇය හෙමිහිට ආපස්ස ට ගියේ අතීත සිදුවීම සොයමිනි. තුරුණු වරදක් කර ඇත. උද්‍යාන දැන හැරගොසිනි. තමාගේ ලෙයින් උපන් දරුවා වෙනුවෙන් තුරුණු සමාව ඉල්ලයි. පියා ලෙස දරුවා ට නම දීපු උද්‍යාන දැන් මගහැර ගොසිනි. 

Pradeep Kumara Balasuriya - ප්‍රදීප් කුමාර බාලසූරිය

Write a review

Please login or register to review