• ගිරිකුළ - Girikula

ගිරිකුළ - Girikula

  • Price: Rs.360.00 Rs.400.00

උපන් ගම්බිම්වලින් උදුරා වෙනත් බිමක පැළ කරන ලද මිරිස් තවානක් බඳු වූ ගොවි ජනපදයක ගිනි අව්වත්, රළු පොළොවත් කඳුළු සුසුම් සහ නොසිතෙන දිරියත්, නොනිවෙන අනුරාගයත් පිළිබඳව ගෙතුනා වූ අපූරු අන්දරයකි, ගිරිකුළ


Shanthi Dissanayake

Write a review

Please login or register to review
ගිරිදේවී - Giridevi

ගිරිදේවී - Giridevi

Rs.495.00

පුළිඟු - Pulingu

පුළිඟු - Pulingu

Rs.351.00

ද්වාර - Dwara

ද්වාර - Dwara

Rs.427.50

නිකිණි - Nikini

නිකිණි - Nikini

Rs.315.00

වාලුකා - Waluka

වාලුකා - Waluka

Rs.540.00

ගිගිරි - Gigiri

ගිගිරි - Gigiri

Rs.517.50