• වාලුකා - Waluka

වාලුකා - Waluka

  • Price: Rs.540.00 Rs.600.00

වඩ වඩාත් සංකීර්ණ වර්තමානයක වෙසෙන අප ඈත අතීතයට කැන්දාගෙන යමින් ගම් දනව් මත ජීවිතයද මහ පොළොවද ජයගන්නට වෙර දැරූ ගැහැනුන් මිනිසුන් වෙලාගත් මිත්‍යාවේ අඳුරු මානව දයාවේ සුපසන් ආලෝකය එක වර ගෙන හැර පාමින් විචිත්‍ර වියමනක අසිරිය විදහාපාන වාලුකා, වාලුකාවක කෙම්බිම් දකින්නට අපට බල කර සිටින වගයි. 


Shanthi Dissanayake

Write a review

Please login or register to review
ගිරිදේවී - Giridevi

ගිරිදේවී - Giridevi

Rs.495.00

පුළිඟු - Pulingu

පුළිඟු - Pulingu

Rs.351.00

ද්වාර - Dwara

ද්වාර - Dwara

Rs.427.50

නිකිණි - Nikini

නිකිණි - Nikini

Rs.315.00

ගිරිකුළ - Girikula

ගිරිකුළ - Girikula

Rs.360.00

ගිගිරි - Gigiri

ගිගිරි - Gigiri

Rs.517.50