ශිව, මෙලූහාවේ අමරණීයයෝ - Shiva

  • Price: Rs.800.00 Rs.1,000.00

ලොව පුරා අලෙවි වර්තා තබමින් අලෙවි වූ Amish Tripathi විසින් රචිත ශිව (The Immortals of Meluha) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.


Kumara Siriwardhana, Shiva, Shiwa, Meluhawe Amaraneeyayom, Amish

Write a review

Please login or register to review