ශිව, වායුපුත්‍රවරුන්ගේ ශපථය - Shiva

  • Price: Rs.960.00 Rs.1,200.00

ලොව පුරා අලෙවි වර්තා තබමින් අලෙවි වූ Amish Tripathi විසින් රචිත ශිව (The Oath of the Vayuputras) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. 


Kumara Siriwardhana, Shiva, Shiwa, Wayuputrawarunge Shapathaya, Vayuputhrawarunge

Write a review

Please login or register to review