• දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ - Daga Mallage Daga Weda

  • Price Rs.344 Rs.430

ඈට  සිය  ජීවිතයේ  කිසිම දාක  මෙතරම්  ආඩම්බරයක්  හෝ  සතුටක් දැනී නැත. ඇගේ  වාසනාව  ආශ්චර්යවත් වාසනාවකට පෙරළී තිබිණි. ඈ ඇත්තෙන්ම ශිෂ්‍ය නායිකාවකි.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha