• ගගන තරණය - Gagana Tharanaya

ගගන තරණය - Gagana Tharanaya

  • Price Rs.621 Rs.690

ජීවිතේ ලෙහුණු බුරුල් වුණු තැන් ගැට ගැහුවත් මුලින්  තිබුණ වාගෙ ශක්තිමත්  නෑ... ඕනෑම අවස්ථාවකදී ජීවිතේ වාරුව බිඳිලා යන්න පුළුවන්... ඒ හින්ද මුල ඉඳලම මං අනුන්ගෙ හැරමිටිවලින් වාරුව ගත්තෙ නෑ...

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha