• එක්ස් - X

එක්ස් - X

  • Price Rs.405 Rs.450

සියල්ලෝම තුෂ්ණිම්භූතව  බලා සිටියහ. දැඩි නිහැඬියාවක් පැතිර ගියේය. ප්‍රතිචාරය මෙවැන්නක් වන බව ඔහු නිවැරදිව අනුමාන කර තිබුණි. තවත් මොහොතකට පසු ඔහු ම නිහැඬියාව බිඳීමට තීරණය කළේය. ඔහු ඇසුවේ එකම එක දෙයකි. 

'දැන් අපි මොකද කරන්නෙ ?'

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha