සිබිල් වෙත්තසිංහ - Sybil Wettasinghe

A beetle in a bottle

A beetle in a bottle

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.200.00

A Butterfly and a Cobweb

A Butterfly and a Cobweb

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

Bird Family

Bird Family

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

Crow Had a Bath

Crow Had a Bath

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

Hungry Cat

Hungry Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.300.00

Little Fish

Little Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

Mango for Monkey

Mango for Monkey

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.300.00

Milk for Mother Cat

Milk for Mother Cat

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.300.00

New Dress

New Dress

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.198.00 Rs.220.00

Overgrown Fish

Overgrown Fish

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

Rose in Bloom

Rose in Bloom

Sybil Wettasinghe's Learn to Read Series Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

Runaway Kite

Runaway Kite

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

Tiny Tortoise

Tiny Tortoise

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.198.00 Rs.220.00

Wind Blown Kiri

Wind Blown Kiri

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

අච්චාරු මුට්ටිය - Achcharu Muttiya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

අමුතු කෑමක් - Amuthu Kemak

අමුතු කෑමක් - Amuthu Kemak

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

අමුතු සද්දයක් - Amuthu Saddayak

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.231.25 Rs.250.00

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

අඹ වඳුරා - Amba Wandura

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

අවුරුදු කෑම - Awurudu Kema

අවුරුදු කෑම - Awurudu Kema

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.200.00

අවුරුදු තෑගි - Avurudu Thagi

අවුරුදු තෑගි - Avurudu Thagi

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.225.00

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

ඉබි පැංචා - Ibi Pancha

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

උඩ ගිය බබා - Uda Giya Baba

උඩ ගිය බබා - Uda Giya Baba

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.370.00 Rs.400.00

එන්දො මුත්තා - Endo Muththa

එන්දො මුත්තා - Endo Muththa

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

කඳුළු ගඟ - Kandulu Ganga

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

කපුටු නෑම - Kaputu Nama

කපුටු නෑම - Kaputu Nama

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

කපුටු බනිස් - Kaputu Banis

කපුටු බනිස් - Kaputu Banis

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

කාර් බබා - Car Baba

කාර් බබා - Car Baba

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

කැවුම් ටිකත් ණයට හිලව් - Kewum Tikath Nayata Hilaw

කැවුම් ටිකත් ණයට හිලව් - Kewum Tikath Nayata Hilaw

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.210.00

කිරි සූකිරි - Kiri Sukiri

කිරි සූකිරි - Kiri Sukiri

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

කිරියට ලැවරිය - Kiriyata Lawariya

කිරියට ලැවරිය - Kiriyata Lawariya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.225.00

කුඩ කෑම - Kuda Kema

කුඩ කෑම - Kuda Kema

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

කුරුමිණියා බෝතලේ - Kuruminiya Bothale

කුරුමිණියා බෝතලේ - Kuruminiya Bothale

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

කුරුලු පවුල - Kurulu Pawula

කුරුලු පවුල - Kurulu Pawula

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

ගෙඹි සින්දුව - Gembi Sinduwa

ගෙඹි සින්දුව - Gembi Sinduwa

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

ගොලුබෙලි චුට්ටා - Golubeli Chutta

ගොලුබෙලි චුට්ටා - Golubeli Chutta

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

දඟ ටොමියා - Danga Tomiya

දඟ ටොමියා - Danga Tomiya

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

දුර ගමනක් - Dura Gamanak

දුර ගමනක් - Dura Gamanak

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.250.00

දෙමාපිය උපස්ථානය - Demapiya Upasthanaya

දෙමාපිය උපස්ථානය - Demapiya Upasthanaya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.350.00

නරි උගුල - Nari Ugula

නරි උගුල - Nari Ugula

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.300.00

නරි නයිදේ රැවටුණා - Nari Naide Rawatuna

නරි නයිදේ රැවටුණා - Nari Naide Rawatuna

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.250.00

නාන්න ගිය යාළුවෝ - Nanna Giya Yaluwo

නාන්න ගිය යාළුවෝ - Nanna Giya Yaluwo

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.189.00 Rs.210.00

නිල් යකා - Nil Yaka

නිල් යකා - Nil Yaka

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

පිදුරු පාල - Piduru Pala

පිදුරු පාල - Piduru Pala

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.250.00

පියාඹන තොප්පිය - Piyambana Thoppiya

පියාඹන තොප්පිය - Piyambana Thoppiya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.189.00 Rs.210.00

පුංචි කාලෙ - Punchi Kale

පුංචි කාලෙ - Punchi Kale

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

පුංචි බකමූණා - Punchi Bakamuna

පුංචි බකමූණා - Punchi Bakamuna

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

බකමූණු රජා - Bakamunu Raja

බකමූණු රජා - Bakamunu Raja

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

බඩගිනි පූසි - Badagini Pusi

බඩගිනි පූසි - Badagini Pusi

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

බළල් දෝණි - Balal Doni

බළල් දෝණි - Balal Doni

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.300.00

බෝට්ටු ඉබ්බා - Bottu Ibba

බෝට්ටු ඉබ්බා - Bottu Ibba

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

බෝනික්කා - Bonikka

බෝනික්කා - Bonikka

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

මකුළු දැලේ සමනලයා - Makulu Dele Samanalaya

මකුළු දැලේ සමනලයා - Makulu Dele Samanalaya

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

මල් මල් ගවුම - Mal Mal Gawuma

මල් මල් ගවුම - Mal Mal Gawuma

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

මල් මල් රෙද්ද - Mal Mal Redda

මල් මල් රෙද්ද - Mal Mal Redda

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.250.00

මහප්පා - Mahappa

මහප්පා - Mahappa

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

මාළු පැටවා - Malu Patawa

මාළු පැටවා - Malu Patawa

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

මාළුවට නෑ මාළුවා - Maluwata Na Maluwa

මාළුවට නෑ මාළුවා - Maluwata Na Maluwa

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

රෝසමලී - Rosamalee

රෝසමලී - Rosamalee

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

වට්ටක්කා තීරු තීරු - Wattakka Theeru Theeru

වට්ටක්කා තීරු තීරු - Wattakka Theeru Theeru

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

සපත්තුව - Sapaththuwa

සපත්තුව - Sapaththuwa

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

සරුංගලේ - Sarungale

සරුංගලේ - Sarungale

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

සුදු සිනිඳු තුවාය - Sudu Sinidu Thuwaya

සුදු සිනිඳු තුවාය - Sudu Sinidu Thuwaya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.210.00

සොරකම - Sorakama

සොරකම - Sorakama

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.185.00 Rs.200.00

හකුරු තලප - Hakuru Thalapa

හකුරු තලප - Hakuru Thalapa

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.180.00 Rs.200.00

හා පැංචා - Ha Pancha

හා පැංචා - Ha Pancha

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

හා පැංචා ගහ උඩ - Ha Pancha Gaha Uda

හා පැංචා ගහ උඩ - Ha Pancha Gaha Uda

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.202.50 Rs.225.00

හිනා හිනා - Hina Hina

හිනා හිනා - Hina Hina

සිබිල් වෙත්තසිංහයන්ගේ ලොකු අකුරු ළමා කතාන්දර පොත් Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.275.00

හෙරලිය - Heraliya

හෙරලිය - Heraliya

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.189.00 Rs.210.00

හොරා ඇල්ලූ හැටි - Hora Allu Hati

හොරා ඇල්ලූ හැටි - Hora Allu Hati

Sybil Wettasinghe - සිබිල් වෙත්තසිංහ..

Rs.315.00 Rs.350.00

Showing 1 to 69 of 69 (1 Pages)