ආතර් සී. ක්ලාක් - Arthur C. Clerke

2001

2001

S. M. Banduseela - එස්. එම්. බන්දුසීල..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

2010

2010

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2010 A Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්..

Rs.1,260.00 Rs.1,400.00

2061

2061

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 2061 The Space Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

3001

3001

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත 3001 The Final Odyssey කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseel..

Rs.810.00 Rs.900.00

ඉර හඳ තරු මැද - Ira Handa Tharu Meda

ඉර හඳ තරු මැද - Ira Handa Tharu Meda

Arthur C Clark විසින් රචිත Of Time and Stars කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්. එම..

Rs.585.00 Rs.650.00

ගැඹුරු මුහුද - Gamburu Muhuda

ගැඹුරු මුහුද - Gamburu Muhuda

Cyril C. Perera - සිරිල් සී. පෙරේරා..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

පෘථිවි අධිරාජ්‍යය - Pruthuvi Adhirajyaya

පෘථිවි අධිරාජ්‍යය - Pruthuvi Adhirajyaya

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත Imperial Earth කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Thathsarani Bulathsinhala - ..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

මිහිකතේ ගීතය - Mihikathe Geethaya

මිහිකතේ ගීතය - Mihikathe Geethaya

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත Songs of Distant Earth සිංහල පරිවර්තනය. S. M. Banduseela - එස්. එම්..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

රාමා 2 - Rama 2

රාමා 2 - Rama 2

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත ජෙන්ට්‍රි ලී - රාමා කතා මාලාවේ දෙවන ග්‍රන්ථය. S. M. Banduseela - එස..

Rs.675.00 Rs.750.00

රාමා අනාවරණය - Rama Anawaranaya

රාමා අනාවරණය - Rama Anawaranaya

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත ජෙන්ට්‍රි ලී - රාමා කතා මාලාවේ අවසාන කොටස.  S. M. Banduseela -..

Rs.810.00 Rs.900.00

රාමා උයන - Rama Uyana

රාමා උයන - Rama Uyana

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත ජෙන්ට්‍රි ලී - රාමා කතා මාලාවේ තෙවන ග්‍රන්ථය. S. M. Banduseela - එස..

Rs.675.00 Rs.750.00

රාමා හමුව - Rama Hamuwa

රාමා හමුව - Rama Hamuwa

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත ජෙන්ට්‍රි ලී - රාමා කතා මාලාවේ පළමු ග්‍රන්ථය. S. M. Banduseela - එස..

Rs.450.00 Rs.500.00

රික්ටර් 10 - Richter 10

රික්ටර් 10 - Richter 10

ආතර් සී. ක්ලාක් / මයික් මැක්වේ විසින් රචිත Richter 10 කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Arthur ..

Rs.540.00 Rs.600.00

ලෝක විනාශය - Loka Vinashaya

ලෝක විනාශය - Loka Vinashaya

ආතර් සී. ක්ලාක් විසින් රචිත Hammer of God කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Arthur C Clarke, S. M. Bandus..

Rs.990.00 Rs.1,100.00

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)