සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ ප්‍රකාශන - Samudra Wettasinghe Publications

ආනන්ද මෛත්‍රය මහනාහිමියන්ගේ අප්‍රකට ලිපි

ආනන්ද මෛත්‍රය මහනාහිමියන්ගේ අප්‍රකට ලිපි

මේ  කෘතිය  ආනන්ද  මෛත්‍රෙය මහ නා හිමියන් නැවත  සොයා  ගැනීමට  සහ හඳුනා ..

Rs.1,125.00 Rs.1,250.00

ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමියන්ගේ දින සටහන්

ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහනාහිමියන්ගේ දින සටහන්

ආනන්ද  මෛත්‍රෙය  මහනාහිමියන්  මහා  පුරුෂයකු  වන්නේ  බළන්ගොඩ  මානව..

Rs.900.00 Rs.1,000.00

නූතන සෝතාපන්නයන්ගේ අත්දැකීම්

නූතන සෝතාපන්නයන්ගේ අත්දැකීම්

Nuthana Sothapannayange Athdakeem Samudra Wettasinghe - සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ..

Rs.351.00 Rs.390.00

භාවනාවේ පරම මිහිර - Bhawanawe Parama Mihira

භාවනාවේ පරම මිහිර - Bhawanawe Parama Mihira

Samudra Wettasinghe - සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ..

Rs.351.00 Rs.390.00

වැසී ගිය සෝවාන් ඵලය සොයා - Wesi Giya Sowan Palaya Soya

වැසී ගිය සෝවාන් ඵලය සොයා - Wesi Giya Sowan Palaya Soya

සෝතාපන්න ඵලය  පිළිබඳ  ත්‍රිපිටකගත බුද්ධ  සුභාෂිත අනුව යමින් සිදු කළ තියුණු  විශ්..

Rs.351.00 Rs.500.00

සෝවාන් ඵලයෙහි මහිමය - Sowan Palayehi Mahimaya

සෝවාන් ඵලයෙහි මහිමය - Sowan Palayehi Mahimaya

Samudra Wettasinghe - සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ..

Rs.405.00 Rs.450.00

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)