සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ ප්‍රකාශන - Samudra Wettasinghe Publications

භාවනාවේ පරම මිහිර - Bhawanawe Parama Mihira

භාවනාවේ පරම මිහිර - Bhawanawe Parama Mihira

Samudra Wettasinghe - සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ..

Rs.351.00 Rs.390.00

වැසී ගිය සෝවාන් ඵලය සොයා - Wesi Giya Sowan Palaya Soya

වැසී ගිය සෝවාන් ඵලය සොයා - Wesi Giya Sowan Palaya Soya

සෝතාපන්න ඵලය  පිළිබඳ  ත්‍රිපිටකගත බුද්ධ  සුභාෂිත අනුව යමින් සිදු කළ තියුණු  විශ්..

Rs.351.00 Rs.390.00

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)