පූජිත කරුණාරත්න - Pujitha Karunarathna

අවසන් දින කුමන්ත්‍රණය - Awasan Dina Kumanthranaya

අවසන් දින කුමන්ත්‍රණය - Awasan Dina Kumanthranaya

Sidney Sheldon විසින්  රචිත The Doomsday  Conspiracy කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය. තම..

Rs.680.00 Rs.850.00

කැසිනෝ නෞකාවේ ඝාතනය - Casino Naukawe Ghathanaya

කැසිනෝ නෞකාවේ ඝාතනය - Casino Naukawe Ghathanaya

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත  The Case of the Dangerous Dowager  කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.675.00 Rs.750.00

දියමන්ති දඩබිම - Diyamanthi Dadabima

දියමන්ති දඩබිම - Diyamanthi Dadabima

Sydney Sheldon විසින්  රචිත Master of the Game  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. බටහිර සා..

Rs.600.00 Rs.750.00

නිම්තෙර සොයා - Nimthera Soya

නිම්තෙර සොයා - Nimthera Soya

Agatha Christie විසින් රචිත Towards Zero කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.495.00 Rs.550.00

බාලිකා පාසලේ අබිරහස - Balika Pasale Abirahasa

බාලිකා පාසලේ අබිරහස - Balika Pasale Abirahasa

Agatha Christie විසින් රචිත Cat Among the Pigeons කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.540.00 Rs.600.00

බිහිසුණු උරුමයක අබිරහස - Bihisunu Urumayaka Abirahasa

බිහිසුණු උරුමයක අබිරහස - Bihisunu Urumayaka Abirahasa

Erle Stanley Gardner විසින් රචිත  The Case of the Horrified Heirs කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.&..

Rs.360.00 Rs.400.00

රූමතියයි තණතිල්ලයි - Rumathiyai Thanathillai

රූමතියයි තණතිල්ලයි - Rumathiyai Thanathillai

Agatha Christie විසින් රචිත The Murder on the Links කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.495.00 Rs.550.00

සිපිරිගෙදර අබිරහස් - Sipirigedara Abirahas

සිපිරිගෙදර අබිරහස් - Sipirigedara Abirahas

Jeffrey Archer විසින් රචිත Cat o'Nine Tales කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.450.00 Rs.500.00

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)