සුදත් රොහාන් - Sudath Rohan

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි - Athishayinma Anathurudayakai

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.752.00 Rs.940.00

අඳුරු තුෂර - Anduru Thushara

අඳුරු තුෂර - Anduru Thushara

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.711.00 Rs.790.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු දවස් - Apuru Iskole Apuru Dawas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දෙවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු මිතුරිය - Apuru Iskole Apuru Mithuriya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ නවවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සාදය - Apuru Iskole Apuru Sadaya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ අටවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

අපූරු ඉස්කෝලේ අපූරු සොයුරියෝ - Apuru Iskole Apuru Soyuriyo

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ තුන්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ - Apuru Iskole Awasan Ware

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ ගිම්හාන කාලේ - Apuru Iskole Gimhana Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ පස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය - Apuru Iskole Deweni Waraya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සත්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

අපූරු ඉස්කෝලේ බිහිසුණු රැයක් - Apuru Iskole Bihisunu Reyak

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ සයවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

අපූරු ඉස්කෝලේ රාත්‍රී සවාරිය - Apuru Iskole Rathree Sawariya

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ දසවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

අපූරු ඉස්කෝලේ හිම මිදෙන කාලේ - Apuru Iskole Hima Midena Kale

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ එකොලොස්වැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

අපූරු සොයුරියන්ගේ අපූරු රහස් - Apuru Soyuriyange Apuru Rahas

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ හතරවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

අපේ ඉස්කෝලේ අඟර දඟර මැටි බෝලය - Ape Iskole Angara Dangara Mati Bolaya

අපේ ඉස්කෝලේ අඟර දඟර මැටි බෝලය - Ape Iskole Angara Dangara Mati Bolaya

Rotten School - Punk'd and Skunked කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.252.00 Rs.280.00

අපේ ඉස්කෝලේ කිරුළු පළන් රජ්ජුරුවෝ - Ape Iskole Kirulu Palan Rajjuruwo

අපේ ඉස්කෝලේ කිරුළු පළන් රජ්ජුරුවෝ - Ape Iskole Kirulu Palan Rajjuruwo

Rotten School - The Heinie Price කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ කුරුළු යුද්ධය - Ape Iskole Kurulu Yuddhaya

අපේ ඉස්කෝලේ කුරුළු යුද්ධය - Ape Iskole Kurulu Yuddhaya

Rotten School - Dump Clucks කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.252.00 Rs.280.00

අපේ ඉස්කෝලේ කේක් සංග්‍රාමය - Ape Iskole Cake Sangramaya

අපේ ඉස්කෝලේ කේක් සංග්‍රාමය - Ape Iskole Cake Sangramaya

Rotten  School - The Big Blueberry Barf-Off  කෘතියේ  සිංහල පරිවර්තනය.  Suda..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ කොම්පියුටර් අවතාරය - Ape Iskole Computer Awatharaya

අපේ ඉස්කෝලේ කොම්පියුටර් අවතාරය - Ape Iskole Computer Awatharaya

Rotten School - Dudes! The School is Haunted කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ දුඟද හමන බිත්තරය - Ape Iskole Duganda ..

අපේ ඉස්කෝලේ දුඟද හමන බිත්තරය - Ape Iskole Duganda ..

Rotten School  -  Night of the Creepy Things  කෘතියේ සිංහල  පරිවර්තනය. Suda..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ රේස් බෙල්ලා - Ape Iskole Race Bella

අපේ ඉස්කෝලේ රේස් බෙල්ලා - Ape Iskole Race Bella

Rotten School - The Good, the Bad and the Very Slimy  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Sudath..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ වාසනාවන්ත ගිරවා - Ape Iskole Wasanawantha girawa

අපේ ඉස්කෝලේ වාසනාවන්ත ගිරවා - Ape Iskole Wasanawantha girawa

Rotten School - Calling All Birdbrains කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ සැඟවුණු වාදකයා - Ape Iskole Sangawunu Wadakaya

අපේ ඉස්කෝලේ සැඟවුණු වාදකයා - Ape Iskole Sangawunu Wadakaya

Rotten School - Shake, Rattle and Hurl! කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ සුපිරි පරාජිතයෝ - Ape Iskole Supiri Parajithayo

අපේ ඉස්කෝලේ සුපිරි පරාජිතයෝ - Ape Iskole Supiri Parajithayo

Rotten  School - The Lose, Team, Lose  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.   Sudath Rohan - ..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ සුපිරි හොල්මන් නළුවා - Ape Iskole Supiri Holman Naluwa

අපේ ඉස්කෝලේ සුපිරි හොල්මන් නළුවා - Ape Iskole Supiri Holman Naluwa

Rotten School - Night of the Creepy Things කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රො..

Rs.225.00 Rs.250.00

අපේ ඉස්කෝලේ සුවඳ හමන මී මැස්සි - Ape Iskole Suwanda Hamana Mee Massi

අපේ ඉස්කෝලේ සුවඳ හමන මී මැස්සි - Ape Iskole Suwanda Hamana Mee Massi

Rotten School - The Great Smelling Bee  කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය.  Sudath R..

Rs.225.00 Rs.250.00

කැරවෑන් ගෙදර ළමයි - Caravan Gedara Lamai

කැරවෑන් ගෙදර ළමයි - Caravan Gedara Lamai

Enid Blyton විසින් රචිත Caravan Children කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහා..

Rs.216.00 Rs.240.00

ගිණිකෙළි සැණකෙළි - Ginikeli Sanakeli

ගිණිකෙළි සැණකෙළි - Ginikeli Sanakeli

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.544.00 Rs.680.00

ගොවිගෙදර නිවාඩුවක් - Govigedara Niwaduwak

ගොවිගෙදර නිවාඩුවක් - Govigedara Niwaduwak

Enid Blyton විසින් රචිත The Buttercup Farm Family කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - ස..

Rs.216.00 Rs.240.00

දුම් නැවකින් දුර ගමනක් - Dum Newakin Dura Gamanak

දුම් නැවකින් දුර ගමනක් - Dum Newakin Dura Gamanak

Enid Blyton විසින් රචිත The Queen Elizabeth Family කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - ..

Rs.216.00 Rs.240.00

නයගරා වික්‍රමාන්විතය - Nayagara Wikramanwithaya

නයගරා වික්‍රමාන්විතය - Nayagara Wikramanwithaya

Franklin  W. Dixon  විසින්  රචිත  The Hardy Boys -  Undercover  Brothe..

Rs.544.00 Rs.680.00

පිස්සු ගෙදර ඇත්තෝ - Pissu Gedara Aththo

පිස්සු ගෙදර ඇත්තෝ - Pissu Gedara Aththo

Roald Dahl විසින් රචිත The Twits කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.346.50 Rs.385.00

පෞරාණික ඔරලෝසුවේ අබිරහස - Pauranika Oralosuwe Abirahasa

පෞරාණික ඔරලෝසුවේ අබිරහස - Pauranika Oralosuwe Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Scarlet  Macaw Scandal කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.432.00 Rs.480.00

බෝට්ටු ගෙදර ළමයි - Bottu Gedara Lamai

බෝට්ටු ගෙදර ළමයි - Bottu Gedara Lamai

Enid Blyton විසින් රචිත Saucy Jane Family කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සුදත් රොහ..

Rs.216.00 Rs.240.00

මගේ ආදර රොබෝ පෙම්වතී - Mage Adara Robo Pemwathi

මගේ ආදර රොබෝ පෙම්වතී - Mage Adara Robo Pemwathi

Wesley Allison විසින් රචිත His Robot Girlfriend  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය.  Sudath..

Rs.405.00 Rs.450.00

මර්ලින් අද්භූත පළිහ - Merlin Adbhutha Paliha

මර්ලින් අද්භූත පළිහ - Merlin Adbhutha Paliha

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් අවසානයේ ආරම්භය - Merlin Awasanaye Arambhaya

මර්ලින් අවසානයේ ආරම්භය - Merlin Awasanaye Arambhaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් ඇවලෝන් ද්වාරය - Merlin Avalon Dwaraya

මර්ලින් ඇවලෝන් ද්වාරය - Merlin Avalon Dwaraya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් ධවල කඟවේනා - Merlin Dhawala Kangawena

මර්ලින් ධවල කඟවේනා - Merlin Dhawala Kangawena

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් මායා පාෂාණය - Merlin Maya Pashanaya

මර්ලින් මායා පාෂාණය - Merlin Maya Pashanaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් මායාකාරියගේ ශාපය - Merlin Mayakariyage Shapaya

මර්ලින් මායාකාරියගේ ශාපය - Merlin Mayakariyage Shapaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් ලාන්ස්ලොට් - Merlin Lanslot

මර්ලින් ලාන්ස්ලොට් - Merlin Lanslot

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.225.00 Rs.250.00

මර්ලින් වියරු වෙදැදුරා - Merlin Viyaru Vedadura

මර්ලින් වියරු වෙදැදුරා - Merlin Viyaru Vedadura

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මර්ලින් සත්‍යයේ හෝරාව - Merlin Sathyaye Horawa

මර්ලින් සත්‍යයේ හෝරාව - Merlin Sathyaye Horawa

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.198.00 Rs.220.00

මායා අග්නි - Maya Agni

මායා අග්නි - Maya Agni

The X-Files කතා මාලාව ඇසුරෙන් Kevin J. Anderson විසින් රචිත Ruins කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.675.00 Rs.750.00

මැකෝ ගිරා අබිරහස - Macaw Gira Abirahasa

මැකෝ ගිරා අබිරහස - Macaw Gira Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Scarlet Macaw Scandal කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath..

Rs.405.00 Rs.450.00

මුහුද අද්දර ගෙදර ළමයි - Muhuda Addara Gedara Lamai

මුහුද අද්දර ගෙදර ළමයි - Muhuda Addara Gedara Lamai

Enid Blyton විසින් රචිත  Seaside Family කෘතියේ  සිංහල  පරිවර්තනය. Sudath Ro..

Rs.216.00 Rs.240.00

රජදහනේ රන් සන්නස - Rajadahane Ran Sannasa

රජදහනේ රන් සන්නස - Rajadahane Ran Sannasa

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.392.00 Rs.560.00

රණමඬලේ වික්‍රමය - Ranamadale Wikramaya

රණමඬලේ වික්‍රමය - Ranamadale Wikramaya

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.406.00 Rs.580.00

රතු කඳවුරේ රණ හඬ - Rathu Kandawure Rana Handa

රතු කඳවුරේ රණ හඬ - Rathu Kandawure Rana Handa

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.392.00 Rs.560.00

රන් නිධානයේ අබිරහස - Ran Nidhanaye Abirahasa

රන් නිධානයේ අබිරහස - Ran Nidhanaye Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Legend of the Lost Gold කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.405.00 Rs.450.00

රුදුරු කතරේ වික්‍රමය - Ruduru Kathare Wikramaya

රුදුරු කතරේ වික්‍රමය - Ruduru Kathare Wikramaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ දෙවැන්න Running o..

Rs.400.00 Rs.500.00

රුහිරු මායාවි - Ruhiru Mayavi

රුහිරු මායාවි - Ruhiru Mayavi

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.765.00 Rs.850.00

ලේ කූඩැල්ලෝ - Le Kudello

ලේ කූඩැල්ලෝ - Le Kudello

Andrew Lane විසින් රචිත Young Sherlock Red Leech කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - සු..

Rs.632.00 Rs.790.00

වයිකිං නෞකාවක සවාරියක් - Viking Naukawaka Sawariyak

වයිකිං නෞකාවක සවාරියක් - Viking Naukawaka Sawariyak

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.406.00 Rs.580.00

විපරීත මාරුතය - Vipareetha Maruthaya

විපරීත මාරුතය - Vipareetha Maruthaya

The X-Files කතා මාලාව ඇසුරෙන් Charles L. Grant විසින් රචිත Whirlwind කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Su..

Rs.637.50 Rs.750.00

ශේඩි ග්ලේන් අබිරහස - Shady Glen Abirahasa

ශේඩි ග්ලේන් අබිරහස - Shady Glen Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Secret of Shady Glen කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath ..

Rs.387.00 Rs.430.00

සත් සුමිතුරන් සහ බිම්ගෙයි අබිරහස - Sath Sumithuran Saha Bimgei Abirahasa
සත් සුමිතුරන් සහ සුනඛ මංකොල්ලය - Sath Sumithuran Saha Sunakha Mankollaya
සත් සුමිතුරන් සහ සොරාගත් වයලීනය - Sath Sumithuran Saha Soragath Violeenaya
සත් සුමිතුරෝ - Sath Sumithuro

සත් සුමිතුරෝ - Sath Sumithuro

Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.252.00 Rs.280.00

සතුටු උයනේ මාරකය - Sathutu Uyane Marakaya

සතුටු උයනේ මාරකය - Sathutu Uyane Marakaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ සිව්වැන්න Thrill ..

Rs.400.00 Rs.500.00

සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය - Sayuru There Sangramaya

සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය - Sayuru There Sangramaya

Franklin W. Dixon විසින් රචිත The Hardy Boys - Undercover Brothers කතා මාලාවේ තෙවැන්න Boardwalk..

Rs.400.00 Rs.500.00

සයුරු තෙරේ සවාරිය - Sayuru There Savariya

සයුරු තෙරේ සවාරිය - Sayuru There Savariya

Enid Blyton විසින් රචිත The Queen Elizabeth Family කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudath Rohan - ..

Rs.216.00 Rs.240.00

ස්වාරක්ෂකයෝ - Swarakshakayo

ස්වාරක්ෂකයෝ - Swarakshakayo

The X-Files කතා මාලාව ඇසුරෙන් Kevin J. Anderson විසින් රචිත Antibodies කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.675.00 Rs.750.00

සැඟවුණු තරප්පුවේ අබිරහස - Sangawunu Tharappuwe Abirahasa

සැඟවුණු තරප්පුවේ අබිරහස - Sangawunu Tharappuwe Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Hidden  Staircase කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Sudat..

Rs.414.00 Rs.460.00

හරි අපූරු ඉස්කෝලේ - Hari Apuru Iskole

හරි අපූරු ඉස්කෝලේ - Hari Apuru Iskole

Enid Blyton විසින් රචිත St. Clare's කතා මාලාවේ පළමුවැන්න. Sudath Rohan - සුදත් රොහාන්..

Rs.270.00 Rs.300.00

ෆින්ලේ මැදුරේ ද්විත්ව අබිරහස - Fenley Madure Dwithwa Abirahasa

ෆින්ලේ මැදුරේ ද්විත්ව අබිරහස - Fenley Madure Dwithwa Abirahasa

Carolyne Keen විසින් රචිත Nancy Drew - The Double Horror of Fenley Place  කෘතියේ සිංහල පරි..

Rs.432.00 Rs.480.00

Showing 1 to 77 of 77 (1 Pages)