කුමාරි ගුණරත්න - Kumari Gunarathna

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

I එලිසබෙත් රැජින - Queen Elizabeth I

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 9..

Rs.200.00 Rs.250.00

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

අතීත ජන්ම - Atheetha Janma

Peter / Elizabeth Fenwick විසින් රචිත Past Lives කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. පුනර්ජන්ම ස්මරණ පිළිබඳ..

Rs.480.00 Rs.600.00

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

අනාගත පෙම්වතී - Anagatha Pemwathi

Janet Kent විසින් රචිත Full Circle කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.376.00 Rs.470.00

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

අමෙලියා එයාහාට් - Amelia Earhart

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 5..

Rs.184.00 Rs.230.00

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ඈන් ෆ්‍රෑන්ක් - Anne Frank

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 3..

Rs.184.00 Rs.230.00

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

එයිඩා ලව්ලේස් - Ada Lovelace

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 4..

Rs.160.00 Rs.200.00

මේරි ඇන්ට්වනෙට් රැජින - Mary Antoinette

මේරි ඇන්ට්වනෙට් රැජින - Mary Antoinette

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 11..

Rs.184.00 Rs.230.00

යළි උපන් දියණි - Yali Upan Diyani

යළි උපන් දියණි - Yali Upan Diyani

Frank De Felitta විසින් රචිත Audrey Rose කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. ..

Rs.480.00 Rs.600.00

රොබින්සන් කෲසෝ - Robinson Crusoe

රොබින්සන් කෲසෝ - Robinson Crusoe

Daniel Defoe විසින් රචිත Robinson Crusoe කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.152.00 Rs.190.00

වික්ටෝරියා මහ රැජින - Queen Victoria

වික්ටෝරියා මහ රැජින - Queen Victoria

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 10..

Rs.200.00 Rs.250.00

සූසන් බී. ඇන්තනි - Susan B. Anthony

සූසන් බී. ඇන්තනි - Susan B. Anthony

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 6..

Rs.184.00 Rs.230.00

හෙලන් කෙලර් - Helen Keller

හෙලන් කෙලර් - Helen Keller

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 1..

Rs.160.00 Rs.200.00

ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් - Florence Nightingale

ෆ්ලොරන්ස් නයිටිංගේල් - Florence Nightingale

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 2..

Rs.160.00 Rs.200.00

ෆ්‍රීඩා කාලෝ - Frida Kahlo

ෆ්‍රීඩා කාලෝ - Frida Kahlo

ලෝක ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කතා - 8..

Rs.160.00 Rs.200.00

Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)