රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි - Rerukane Chandawimala Thero

අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය - Abhidharmartha Sangrahaya

අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය - Abhidharmartha Sangrahaya

අභිධර්මය ඉගෙනීම සදහා මුලින්ම වනපොත් කරන අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයට කළ සරල සිංහල අනුවාදයකි...

Rs.190.00

කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය - Keles Ekdahas Pansiyaya

කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය - Keles Ekdahas Pansiyaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.310.00

චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය - Chathurarya Sathyaya

චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය - Chathurarya Sathyaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.440.00

ධර්ම විනිශ්චය - Dharma Vinishchaya

ධර්ම විනිශ්චය - Dharma Vinishchaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.530.00

පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය - Patichcha Samuppada Vivaranaya

පටිච්ච සමුප්පාද විවරණය - Patichcha Samuppada Vivaranaya

මේ  ප්‍රතීත්‍යසමුප්පාද  ධර්මය දැන ඉගෙන දෘෂ්ටි  ජාලයෙන් මිදී සත්‍යය  අවබෝධ කරගන්න..

Rs.290.00

පාරමිතා ප්‍රකරණය - Paramitha Prakaranaya

පාරමිතා ප්‍රකරණය - Paramitha Prakaranaya

පාරමිතා පිරීමේදී කුශලය උසස් වන ආකාරයෙන්  කරන හැටි මේ පොතේ උගන්වයි.වර්තමාන භවයේ දී රහත් වීමට උත්..

Rs.320.00

පුණ්‍යෝපදේශය - Punyopadeshaya

පුණ්‍යෝපදේශය - Punyopadeshaya

පින උසස් පහත් වන්නේ අඩු වැඩි වන්නේ කරන තැනැත්තාගේ කිරීමේ  හොඳ නො හොඳකම්  අනුවය. තුනුරුවන් ..

Rs.250.00

පොහොය දිනය - Pohoya Dinaya

පොහොය දිනය - Pohoya Dinaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.200.00

බුද්ධ නීති සංග්‍රහය - Buddha Neethi Sangrahaya

බුද්ධ නීති සංග්‍රහය - Buddha Neethi Sangrahaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.210.00

බෝධි පූජාව - Bodhi Poojawa

බෝධි පූජාව - Bodhi Poojawa

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.150.00

බෞද්ධයාගේ අත්පොත - Bauddhayage Athpotha

බෞද්ධයාගේ අත්පොත - Bauddhayage Athpotha

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.290.00

විනය කර්ම පොත - Vinaya Karma Potha

විනය කර්ම පොත - Vinaya Karma Potha

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.295.00

සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය - Sathipattana Bhawana Kramaya

සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය - Sathipattana Bhawana Kramaya

Rerukane Chandawimala Thero - රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි..

Rs.175.00

සූවිසි මහ ගුණය - Suvisi Maha Gunaya

සූවිසි මහ ගුණය - Suvisi Maha Gunaya

තෙරුවන් ගුණ සූවිස්ස  සම්බන්ධයෙන් දත යුතු  කරුණු සූත්‍රාභිධර්මවිනය සංඛ්‍යාත පිටකත්‍රයෙහි හා..

Rs.500.00

Showing 1 to 17 of 17 (1 Pages)