ශාන්ති දිසානායක - Shanthi Dissanayake

අගාධ - Agadha

අගාධ - Agadha

Shanthi Dissanayake - ශාන්ති දිසානායක..

Rs.450.00 Rs.500.00

ගිගිරි - Gigiri

ගිගිරි - Gigiri

'ගිගිරි හඬ නැඟෙන්නේ...?' 'ගහන්නෑ, මෝඩියේ... දුවෙක් ඉස් ඉස්සෙල්ලම ඒක කියන්න ඕන තමුන්ගෙ අම්මට තමා..

Rs.517.50 Rs.575.00

ගිරිකුළ - Girikula

ගිරිකුළ - Girikula

උපන් ගම්බිම්වලින් උදුරා වෙනත් බිමක පැළ කරන ලද මිරිස් තවානක් බඳු වූ ගොවි ජනපදයක ගිනි අව්වත්, රළු පොළො..

Rs.360.00 Rs.400.00

දඩ මංකඩ - Dada Mankada

දඩ මංකඩ - Dada Mankada

Shanthi Dissanayake - ශාන්ති දිසානායක..

Rs.427.50 Rs.475.00

නිකිණි - Nikini

නිකිණි - Nikini

නිකිණිය සේම කටුක වූ වන්නි වන පෙතින් ඈතට යමින් සිය දසවන නවකතාව නිකිණි නමින් රචනා කරන ශාන්ති දිසානායක,..

Rs.315.00 Rs.350.00

වරාමල් - Waramal

වරාමල් - Waramal

ශාන්ති දිසානායක සිංහල භාෂාව අතිප්‍රවේගකාරී භාෂාවක් බවත්, ගැමි පරිසරය ඉස්මතු කරලීමට භාෂාව නිර්මාණාත්ම..

Rs.315.00 Rs.350.00

වාලුකා - Waluka

වාලුකා - Waluka

වඩ වඩාත් සංකීර්ණ වර්තමානයක වෙසෙන අප ඈත අතීතයට කැන්දාගෙන යමින් ගම් දනව් මත ජීවිතයද මහ පොළොවද ජයගන්නට ..

Rs.540.00 Rs.600.00

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)