මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර - Manel Jayanthi Gunasekera

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.315.00 Rs.350.00

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 2 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 2

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 2 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 2

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.297.50 Rs.350.00

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 3 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 3

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 3 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 3

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.212.50 Rs.250.00

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 4 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 4

අරුම පුදුම මායා පුටුවේ හාස්කම් 4 - Aruma Puduma Maya Putuwe Haskam 4

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.195.50 Rs.230.00

ආදරය බෙදන්නී - Adaraya Bedannee

ආදරය බෙදන්නී - Adaraya Bedannee

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.680.00 Rs.850.00

එමිලි - Emily

එමිලි - Emily

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.531.00 Rs.590.00

එමිලි 2 - Emily 2

එමිලි 2 - Emily 2

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

එමිලි 3 - Emily 3

එමිලි 3 - Emily 3

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.441.00 Rs.490.00

එමිලි 4 - Emily 4

එමිලි 4 - Emily 4

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.531.00 Rs.590.00

එමිලි 5 - Emily 5

එමිලි 5 - Emily 5

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.722.50 Rs.850.00

එමිලි 6 - Emily 6

එමිලි 6 - Emily 6

L. M. Montgomery විසින් රචිත Emily of New Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.621.00 Rs.690.00

කඳුකරයේ විරු දරුවෝ - Kandukaraye Viru Daruwo

කඳුකරයේ විරු දරුවෝ - Kandukaraye Viru Daruwo

Ivan Southall විසින් රචිත Hills End කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - මා..

Rs.1,040.00 Rs.1,300.00

ක්ලෝවර් මූන් - Clover Moon

ක්ලෝවර් මූන් - Clover Moon

Jacqueline Wilson විසින් රචිත Clover Moon කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunaseker..

Rs.600.00 Rs.750.00

කැතී - Kathy

කැතී - Kathy

Susan Coolidge විසින් රචිත What Katy Did කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera..

Rs.552.50 Rs.650.00

කැතී 2 - Kathy 2

කැතී 2 - Kathy 2

Susan Coolidge විසින් රචිත What Katy Did at School කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunas..

Rs.722.50 Rs.850.00

කැතී 3 - Kathy 3

කැතී 3 - Kathy 3

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.531.00 Rs.590.00

කැතී 4 - Kathy 4

කැතී 4 - Kathy 4

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.558.00 Rs.620.00

තාත්තා එනතුරු - Thaththa Enathuru

තාත්තා එනතුරු - Thaththa Enathuru

Gail Tsukiyama විසින් රචිත A Hundred Flowers කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.480.00 Rs.600.00

පටලැවිල්ල - Patalawilla

පටලැවිල්ල - Patalawilla

L. M. Montgomery විසින් රචිත Tangled Web කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera..

Rs.544.00 Rs.680.00

පොත් හෙර - Poth Hera

පොත් හෙර - Poth Hera

Markus Zusak විසින් රචිත The Book Thief කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera ..

Rs.1,710.00 Rs.1,900.00

මං අපරාධයක් ද මන්දා - Man Aparadhayakda Manda

මං අපරාධයක් ද මන්දා - Man Aparadhayakda Manda

ට්‍රෙවර් නෝවා අපරාධයක් ලෙස ජනිත වූයෙකි. ඒ ඔහුට භාෂා පහකින් පිළතුරු දීමට හැකි වූ නිසා නොවේ. ඔහුග..

Rs.621.00 Rs.690.00

මගේ නරක සහෝදරී - Mage Naraka Sahodaree

මගේ නරක සහෝදරී - Mage Naraka Sahodaree

Jacqueline Wilson විසින් රචිත The Worst Thing about my Sister කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jay..

Rs.552.50 Rs.650.00

යලි උපන් රුවැත්තී - Yali Upan Ruwaththi

යලි උපන් රුවැත්තී - Yali Upan Ruwaththi

Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර..

Rs.711.00 Rs.790.00

රිදී නූලේ මායාව - Ridee Noole Mayawa

රිදී නූලේ මායාව - Ridee Noole Mayawa

Angelica Banks විසින් රචිත Finding Serendipity කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Guna..

Rs.392.00 Rs.490.00

රෙබෙකා - Rebeka

රෙබෙකා - Rebeka

Daphne Du Maurier විසින් රචිත Rebecca කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - ..

Rs.2,116.50 Rs.2,490.00

රෝස් - Rose

රෝස් - Rose

Holly Webb විසින් රචිත Rose කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන..

Rs.586.50 Rs.690.00

රෝස් 2 - Rose 2

රෝස් 2 - Rose 2

Holly Webb විසින් රචිත Rose කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන..

Rs.552.50 Rs.650.00

ලිලී - Lily

ලිලී - Lily

Holly Webb විසින් රචිත Lily කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - මානෙල් ජයන..

Rs.501.50 Rs.590.00

ෂැංහයි කඳුල - Shanghai Kandula

ෂැංහයි කඳුල - Shanghai Kandula

Nien Cheng විසින් රචිත Life and Death in Shanghai සත්‍ය කතාවේ සිංහල පරිවර්තනය...

Rs.384.00 Rs.480.00

ෂැංහයි කඳුළ - 2 - Shanghai Kandula - 2

ෂැංහයි කඳුළ - 2 - Shanghai Kandula - 2

නියෙන් චෙංග් නම් කාන්තාව විසින් ඈ විඳි සත්‍ය අත්දැකීම් ඇසුරින් මෙම කෘතිය ලියා තිබේ.** සැ.යු. ප්‍රකාශ..

Rs.432.00 Rs.540.00

සකේ සුවඳ - Sake Suwanda

සකේ සුවඳ - Sake Suwanda

Joyce Lebra විසින් රචිත The Scent of Sake කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය. Manel Jayanthi Gunasekera - ම..

Rs.1,080.00 Rs.1,350.00

හිතුවක්කාරි - Hithuwakkari

හිතුවක්කාරි - Hithuwakkari

"ඈන්" සහ "එමිලි" කතා මාලාව ලියූ එල්. එම්. මොන්ට්ගොමරිගේ ජනප්‍රිය කතාවකි...

Rs.520.00 Rs.650.00

Showing 1 to 32 of 32 (1 Pages)